Fisioterapie / Physiotherapy

Ons streef daarna dat elke leerder sy/haar volle fisiese potensiaal moet bereik om sodoende in die samelewing aan te pas!

We strive to reach each learner’s full physical potential in order to cope in society!

Wat is fisioterapie?

What is physiotherapy?

Fisioterapie is die aanwending van geïntegreerde fisieke behandelingstegnieke en oefeninge om die maksimale funksionele fisiese vlak van leerders te bereik en te behou.

Physiotherapy is the application of integrated physical treatment methods and exercises in order to reach and maintain the maximal functional physical ability of a learner.

Rol van fisioterapeut in die skool omgewing…

Role of physiotherapist in school environment…

Fisieke ontwikkeling is die fondasie van ‘n kind se ontwikkeling. As die kind se motoriese boustene in plek is, is dit vir hom/haar moontlik om dit wat skolasties van hom/haar verwag word uit te voer.

Physical development is the foundation of a child’s development. If  physical building blocks are well in place, a child is able to cope with what is expected from him/her scholastically.

Die volgende toestande word dikwels behandel by ons skool:

The following conditions are often treated at our school:

Fisiese gestremdhede

Serebrale gestremdhede
Spina Bifida
Spinaalkoordbeserings
Breinbeserings
Kongenitale gestremdhede

Motoriese agterstande Postuur probleme en hipotonus

Physical disabilities

Cerebral Palsy
Spina Bifida
Spinal Cord Injuries
Brain injuries
Congenital disabilities

Motor delays Posture and muscle tone problems

Behandeling sluit die volgende in:

Treatment involves the following:

Wetenskaplike gebruik van bewegings tegnieke.
Versterkingsoefeninge.
Balans en koördinasie oefeninge.
Voorkoming en rehabilitasie van beserings.
Voorligting en raad om genesing of herstel te bevorder.
Aanvaarding en hantering van permanente gestremdhede.
Sportspesifieke oefeninge.
Sport klassifikasie vir fisiese gestremdhede.
Elektroterapie en terapie in water.
Aanbevelings vir korrekte rolstoele en ander hulpmiddels.

Scientific use of movement techniques.
Strengthening exercises.
Exercises for balance and coordination.
Prevention and rehabilitation of injuries.
Guidance and advice to promote rehabilitation.
Acceptance and management of permanent disabilities.
Sports specific exercises.
Sport classification for physically disabilities.
Electrotherapy and therapy in water.
Recommendation for correct wheelchairs and other assistive devices.